Easy Glue Emden Head1

Gegevensbeveiliging

Aansprakelijkheidsaanwijzing

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle accepteren wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn uitsluitend de exploitanten daarvan verantwoordelijk.

Uitsluiting van aansprakelijkheid en gegevensbeveiliging

Inhoud van het online-aanbod

EasyGlueEmden neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaargestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen EasyGlueEmden, die betrekking hebben op schades van materiële of ideële aard, die door het gebruiken of niet-gebruiken van de daar aangeboden informatie, resp. door het gebruiken van foutieve en onvolledige informatie, veroorzaakt werden, zijn principieel uitgesloten, voorzover van de zijde van EasyGlueEmden geen aanwijsbaar opzettelijke schuld of grove nalatigheid aanwezig is. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verplichtingen. EasyGlueEmden behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of van de totale aanbieding zonder afzonderlijke aankondiging te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of de openbaarmaking tijdelijk of definitief te staken.

Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde websites ("hyperlinks"), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van EasyGlueEmden liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend in dat geval van kracht worden, als de auteur bekend is met de inhoud en het hem technisch mogelijk en van hem verwacht zou mogen worden, het gebruik, in geval de inhoud in strijd is met het recht, te verhinderen. EasyGlueEmden verklaart hiermee uitdrukkelijk, dat ten tijde van het aanbrengen van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's herkenbaar was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van de gelinkte/verbonden pagina's heeft EasyGlueEmden geen enkele invloed. Daarom distantieert EasyGlueEmden zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte /verbonden pagina's, die na het aanbrengen van de link veranderd werden. Deze constatering geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod aangegeven links en verwijzingen. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schades, die uit het gebruiken of niet-gebruiken van daar aangeboden informatie ontstaan, is alleen de aanbieder van de pagina, waarnaar verwezen werd, aansprakelijk, niet degene, de via links op de betreffende openbaarmaking slechts verwijst.

Auteurs- en merkenrecht

EasyGlueEmden streeft ernaar dat in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte beelden, grafieken, getoonde documenten, videobeelden en teksten in acht genomen worden, door EasyGlueEmden zelf opgestelde beelden, grafieken, getoonde documenten, videobeelden en teksten te gebruiken of op licentievrije grafieken, getoonde documenten, videobeelden en teksten terug te grijpen. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken- en handelsmerken zijn zonder beperkingen onderworpen aan de bepalingen van het betreffende geldige merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende ingevoerde eigendommen. Alleen op grond van slechts de vermelding kan niet de conclusie getrokken worden, dat handelsmerken niet door rechten van derden beschermd zijn! Het copyright voor geopenbaarde, door EasyGlueEmden zelf opgestelde objecten blijft alleen bij EasyGlueEmden. Een verveelvoudiging of gebruik van zulke grafieken, getoonde documenten, videobeelden en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van EasyGlueEmden niet toegestaan.

Gegevensbeveiliging

De bescherming van uw privé-omgeving en van uw persoonlijke gegevens, de u ons ter beschikking stelt, nemen wij bijzonder serieus. Het naleven van de bepalingen van het Bundesdatenschutzgesetz is voor ons een vanzelfsprekendheid. Hierna informeren wij u erover, welke gegevens wij eventueel verzamelen en hoe wij daarmee omgaan.

Welke op personen betrekking hebbende gegevens worden verzameld en verwerkt? U kunt onze websites bezoeken, zonder dat wij enige op personen betrekking hebbende gegevens van u nodig hebben. Wij verzamelen alleen de naam van uw Internet Service Provider, de website van waaruit u ons bezoekt, en de individuele pagina's, de u bij ons bezoekt. Alleen wanneer u bepaalde service-bedrijfsactiviteiten gebruikt, worden persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt.

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij op personen betrekking hebbende gegevens? Daar wij er doorlopend naar streven, voor onze klanten de service-aanbiedingen in een continuerend proces te verbeteren, worden de bovengenoemde algemene gegevens statistisch geëvalueerd. Voorzover u aanspraak wilt maken op service-bedrijfsactiviteiten, worden gewoonlijk alleen die gegevens verzameld, die wij voor de uitvoering van die verrichtingen nodig hebben. Voorzover wij u om verdergaande gegevens vragen, heeft dat betrekking op vrijwillige informatie. De verwerking van de persoonlijke gegevens gebeurt uitsluitend voor de vervulling van de aangevraagde dienst en voor de behartiging van gerechtigde eigen zakelijke interesses.

Worden op personen betrekking hebbende gegevens aan derden doorgegeven? Wij zullen uw persoonlijke gegevens tegenover andere ondernemingen of instituten niet openbaren, overlaten, verkopen noch op andere wijzen vermarkten, voorzover wij daarvoor niet uw uitdrukkelijke verklaring van instemming hebben. Tenzij, wanneer wij tot een openbaring en overgave van de gegevens wettelijk of vanwege een gerechtelijk oordeel daartoe verplicht zijn.

Gebruik van cookies

In enkele gebieden onze website maken wij gebruik van cookies. Hierbij gaat het om kenmerken, die het ons toestaan, u onze verrichtingen tijdens uw bezoek individueel ter beschikking te stellen. Wij gebruiken cookies niet, om op personen betrekking hebbende gegevens te verzamelen. Voorzover u over de inzet van cookies door uw browser geïnformeerd zou willen worden, resp. die zou willen uitsluiten, dient u de betreffende browser-instellingen te activeren.

Veiligheid

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen, om de door u ter beschikking gestelde, op personen betrekking hebbende, gegevens tegen verlies, vernieling, manipulatie en onrechtmatige toegang te beschermen. Al onze medewerkers en bij de gegevensverwerking betrokken derden zijn dat wegens het Bundesdatenschutzgesetz en de vertrouwelijke omgang met op personen betrekking hebbende gegevens verplicht. Wij behouden ons het recht voor deze verklaring te allen tijde te kunnen veranderen. Dit berust niet op een contactueel of ander formeel recht ten opzichte van of in opdracht van enige partij.

Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid dient als deel van het internetaanbod gezien te worden, waar op deze pagina naar verwezen werd. Voorzover delen of individuele formuleringen van deze teksten niet, niet meer of niet volledig overeen zouden komen met de geldende rechtspositie, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en in hun geldigheid daarvan onberoerd.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google") Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maakt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de USA overgebracht en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie, om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten voor de exploitant van de website samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voorzover dit wettelijke voorgeschreven is of voorzover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt de installatie van de cookies door een daarop betrekkinghebbende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in de volledige omvang kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich met de verwerking van de via u verkregen gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en tot het hiervoor genoemde doel akkoord.

U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.